بررسی محیط کار پرستاران بخش دیالیز از نظر طب کار(1)

تگ: طب کار،بهداشت حرفه ای،معاینات بدو استخدام،سم پاشی،آزمایشگاه معتمد،محیط زیست،آزمایش آب،تائیدیه ارت،تائیدیه دیگ،تائیدیه جرثقیل،سنجش گازهای خروجی دودکش،مشاوره و ایزو

 23 اسفند 1398

بررسی محیط کار پرستاران بخش دیالیز از نظر طب کار(1)

در چند مقاله پیشین راجع به بررسی ها و مطالعاتی که ارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای برروی محیط کار افسران پلیس داشتند و همچنین این که طب کارو بهداشت حرفه ای چه تأثیراتی برروی بهبود وضعیت شغلی افسران داشت برای شما مطالبی را گردآوری کرده و در اختیار شما عزیزان قرار دادیم.

اما در مقالات جدید می خواهیم برای شما در مورد بررسی های کارشناسان  طب کار و بهداشت حرفه ای در محیط کار پرستارانی که در بخش دیالیز مشغول به کار هستند صحبت کنیم.

کار پرستارانی که در بخش دیالیز هستند پیچیدگی ها و سختی های خاص خود را دارد. براساس بررسی هایی که کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای انجام دادند، یک برنامه ارتقا دهنده ی سلامت برای پرستاران بخش دیالیز قرار دادند.

قبل از اجرای این برنامه توسط طب کارو بهداشت حرفه ای، امکانات دیالیز مورد بررسی قرار گرفت و یک کارگاه تحلیلی  را راه اندازی کردند.

برنامه  کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای برروی پرستاران بخش دیالیز، شامل فعالیت در سطوح فردی و سازمانی و شامل سه جلسه تمرین نیم روزه برای پرستاران  شد. براین اساس کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای دو نوع ارزیابی یکی براساس داده های قبل از پیگیری با استفاده از مقیاس های معتبر و دیگری براساس  داده های بعد از پیگیری ازگروه شاهد، را انجام دادند.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای دراین آزمون به این نتیجه رسیدند که فرسودگی شغلی در بین پرستاران بخش دیالیز در پیش آزمون و پس آزمون به طور قابل توجهی بهبود یافت.

کارشناسان بهداشت حرفه ای و طب کار با چالش دراز مدت در پی حفظ کارکنان مجرب، کارامد و سالم مواجه هستند.بنابراین یکی از تلاش های اولیه کارشناسان بهداشت حرفه ای و طب کار، ایجاد محیط های کار آفرین برای کارمندان و پرستاران بخش دیالیز می باشد. پرستاران دیالیز با ویژگی های کار مثبت و انتقادی مواجه هستند.

جنبه های مثبت کار شامل این  می شود که پرستاران دیالیز کار خود را معنی دار می دانند، علاقه مند به دانش حرفه ای هستند و از این که مورد انتقاد قراربگیرند قدردانی می کنند. همچنین این که این پرستاران فرصت هایی برای مراقبت از افراد دیگر وامنیت شغلی خود را به ارمغان می اورند.

طبق بررسی های طب کار و بهداشت حرفه ای، پرستاران دیالیزتجربه فشار بالا، درک عدم دخالت در فرآیندهای تصمیم گیری و ...را در شغل خود تجربه کرده اند.

طبق یافته های کارشناسان  طب کار و بهداشت حرفه ای در 20 واحد مختلف در بین پرستاران بخش دیالیز و دیگر حرفه های مراقبت های بهداشتی مانند مراقبت های سرپایی(مراقبت از سالمندان) نشان داده شد که کارکنانی که در واحد دیالیز کارمی کنند کار خود را معنی دار می دانند، استرس را تجربه می کنند که در درجه اول نه به خاطر تقاضای بالا بلکه به دلیل درک کمبود منابع، مانند بازخورد، نفوذ در محل کار و یا فرصت برای توسعه.

طبق برنامه ای که کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای برای پرستاران بخش دیالیز طراحی شده بود، نشان داده شد که این برنامه در بهبود سلامت روان پرستاران بخش دیالیز تأثیرات مثبتی را به همراه دارد.

در چند مقاله پیشین راجع به بررسی ها و مطالعاتی که طب کار و بهداشت حرفه ای برروی محیط کار افسران پلیس داشتند و همچنین این که طب کارو بهداشت حرفه ای چه تأثیراتی برروی بهبود وضعیت شغلی افسران داشت برای شما مطالبی را گردآوری کرده و در اختیار شما عزیزان قرار دادیم.

اما در مقالات جدید می خواهیم برای شما در مورد بررسی های کارشناسان  طب کار و بهداشت حرفه ای در محیط کار پرستارانی که در بخش دیالیز مشغول به کار هستند صحبت کنیم.

کار پرستارانی که در بخش دیالیز هستند پیچیدگی ها و سختی های خاص خود را دارد. براساس بررسی هایی که کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای انجام دادند، یک برنامه ارتقا دهنده ی سلامت برای پرستاران بخش دیالیز قرار دادند.

قبل از اجرای این برنامه توسط طب کارو بهداشت حرفه ای، امکانات دیالیز مورد بررسی قرار گرفت و یک کارگاه تحلیلی  را راه اندازی کردند.

برنامه  کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای برروی پرستاران بخش دیالیز، شامل فعالیت در سطوح فردی و سازمانی و شامل سه جلسه تمرین نیم روزه برای پرستاران  شد. براین اساس کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای دو نوع ارزیابی یکی براساس داده های قبل از پیگیری با استفاده از مقیاس های معتبر و دیگری براساس  داده های بعد از پیگیری ازگروه شاهد، را انجام دادند.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای دراین آزمون به این نتیجه رسیدند که فرسودگی شغلی در بین پرستاران بخش دیالیز در پیش آزمون و پس آزمون به طور قابل توجهی بهبود یافت.

کارشناسان بهداشت حرفه ای و طب کار با چالش دراز مدت در پی حفظ کارکنان مجرب، کارامد و سالم مواجه هستند.بنابراین یکی از تلاش های اولیه بهداشت حرفه ای و طب کار،ایجاد محیط های کار آفرین برای کارمندان و پرستاران بخش دیالیز می باشد. پرستاران دیالیز با ویژگی های کار مثبت و انتقادی مواجه هستند.

جنبه های مثبت کار شامل این  می شود که پرستاران دیالیز کار خود را معنی دار می دانند، علاقه مند به دانش حرفه ای هستند و از آزادی برای قضاوت خود قدردانی می کنند. همچنین این که این پرستاران فرصت هایی برای مراقبت از افراد دیگر وامنیت شغلی خود را به ارمغان می اورند.

طبق بررسی های طب کار و بهداشت حرفه ای، پرستاران دیالیزتجربه فشار بالا، درک عدم دخالت در فرآیندهای تصمیم گیری و ...را در شغل خود تجربه کرده اند.

طبق یافته های کارشناسان  طب کار و بهداشت حرفه ای در 20 واحد مختلف در بین پرستاران بخش دیالیز و دیگر حرفه های مراقبت های بهداشتی مانند مراقبت های سرپایی(مراقبت از سالمندان) نشان داده شد که کارکنانی که در واحد دیالیز کارمی کنند کار خود را معنی دار می دانند، استرس را تجربه می کنند که در درجه اول نه به خاطر تقاضای بالا بلکه به دلیل درک کمبود منابع، مانند بازخورد، نفوذ در محل کار و یا فرصت برای توسعه.

طبق برنامه ای که کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای برای پرستاران بخش دیالیز طراحی شده بود، نشان داده شد که این برنامه در بهبود سلامت روان پرستاران بخش دیالیز تأثیرات مثبتی را به همراه دارد.

مطالب مرتبط

بیشتر از وبلاگ زیصا بخوانید