آموزش شیمیایی از نظر طب کار و بهداشت حرفه ای

تگ: طب کار،بهداشت حرفه ای،معاینات بدو استخدام،سم پاشی،آزمایشگاه معتمد،محیط زیست،آزمایش آب،تائیدیه ارت،تائیدیه دیگ،تائیدیه جرثقیل،سنجش گازهای خروجی دودکش،مشاوره و ایزو

 15 آبان 1398

آموزش شیمیایی از نظر طب کار و بهداشت حرفه ای

در مقاله قبل/ در مورد باید ها و نباید های حفاظت فردی کارکنان در زمینه طب کار و بهداشت حرفه ای برای شما عزیزان صحبت کردیم و مطالبی را به نمایش گذاشتیم. در ادامه می خواهیم در مورد موضوعاتی چون آموزش، ثبت و نگهداری گزارشات و در نهایت انبار داری مواد شیمیایی مطالبی را ارائه دهیم.

آموزش از دید کارشناسان طب کار وبهداشت حرفه ای: کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای اعلام کردند که تمام کارگران و افرادی که با عوامل شیمیایی زیان آور و کالاهای خطرناک سر و کار دارند باید آموزش های لازم را ببیند. به عنوان مثال، افرادی مانند کارکنان متخصص و کارگران تکنیکال، سوپروایزرها، مدیران و پرسنل آزمایشگاه ها اعم از کارمندان و کارآموزان و  دانسجویان، کارکنان انبارهای مواد، مسئولین خدمات و سرویس و نگهداری و مسلما مسئولین ایمنی و بهداشت حتما باید کارگاه های آموزشی ایمنی شیمیایی را بگذارند.

ثبت و نگهداری گزارشات زیر نظر کارشناسان طب کار  و بهداشت حرفه ای: کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند که به طور کلی لازم است گزارشات و سوابق لازم به طور صحیح ثبت و نگهداری شوند. طریقه نگهداری ممکن است به طور نسخ فیزیکی و یا فایل های کامپیوتری باشد.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای گفتند که نگهداری سوابق و گزارشات در موارد زیر ضرورت دارد:

  • سوابق و گزارشات ارزیابی ریسک در محیط کار( در این گزارشات ریسک های ارزیابی شده و در صورت لازم اقدامات پایش محیط کار، پایش بیولوژیک و اقدامات کنترلی لازم قید می شود.)
  • نتایج مربوط به پایش هوا( کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند که این گزارشات باید به صورت قابل فهم و قابل دسترس تهیه شده به طوریکه در آینده قابل استفاده باشند.)
  • نتایج مربوط به معاینات دوره ای و پایش بیولوژیک( از آن جایی که برخی از عوامل شیمیایی ممکن است سال ها بعد اثرات و عوارض خود را روی افراد نشان دهند، کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند که نگهداری سوابق از اهمیت خاصی برخوردار است. هم چنین کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این موضوع اشاره کردند که نگهداری این گزارشات به مدت طولانی می تواند در مطالعات اپیدمیولوژیک مورد استفاده قرار گیرد.)
  • گزارشات مربوط به دوره های آموزشی: ( این گزارشات باید شامل نام دوره و محتوای آموزش ها، اسامی افراد آموزش دیده و نام مدرسین دوره ها باشد.)

انبار داری مواد شیمیایی از دید کارشناسان طب کار  و بهداشت حرفه ای: تمامی کارگاه ها، کارخانجات و محیط های کاری که با مواد خطرناک سروکار دارند، موظفند که تمامی مواد شیمیایی خود را به طور ایمن و صحیح مطابق با موارد ذکر شده در msds ماده انبار و نگهداری نمایند. کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای اعلام کردند که این وظیفه شامل تمامی آزمایشگاه ها، انبارهای مواد شیمیایی، فضاهای مشترک انبار مواد شیمیایی و غیره .. نیز می باشد.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این موضوع پی بردند که باید سعی شود که مقدار مواد شیمیایی نگهداری شده در محیط های کاری در حداقل مقادیر بوده و بر ساس میزان مصرف و نیز خطرات ناشی از آن ها باشد. از اطلاعات موجود در برگه های MSDS مواد باید  در مورد ذخیره کردن و چیدمان صحیح مواد واجتناب از مواد ناسازگار بهره گرفت.

انبار نمودن موادی که تحت عنوان کالاهای خطرناک طبقه بندی شده اند، از دید کارشناسان طب کار وبهداشت حرفه ای باید مطابق با مقررات خاص آن ها باشد.

به عنوان مثال کلاس های مختلف کالاهای خطرناک در کنار یکدیگر ممنوع بوده و باید در محل های جداگانه و با فواصل لازم با توجه به در نظر گرفتن ریسک آتش وسوزی، جرقه  و انفجار نیز انباشت گازها و بخارات سمی ناشی از نشتی هاو یا ریخت و پاش های احتمالی انبار شوند. در مطلب بعدی در مورد دسترسی به آب، تهویه و امینیت و دسترسی همراه شما خواهیم بود.

مطالب مرتبط

بیشتر از وبلاگ زیصا بخوانید