کمک های اولیه و مواد شیمیایی در حیطه طب کار

تگ: طب کار،بهداشت حرفه ای،معاینات بدو استخدام،سم پاشی،آزمایشگاه معتمد،محیط زیست،آزمایش آب،تائیدیه ارت،تائیدیه دیگ،تائیدیه جرثقیل،سنجش گازهای خروجی دودکش،مشاوره و ایزو

 18 آبان 1398

کمک های اولیه و مواد شیمیایی در حیطه طب کار

در مقاله قبل راجع به انبارداری در حیطه مواد شیمیایی و چندین مورد دیگر برای شما مطالبی را جمع آوری کردیم و ارائه دادیم. در این مقاله می خواهیم در مورد جستجوهای کارکنان بر روی موضوعاتی از قبیل دسترسی به آب، تهویه و کمک های اولیه صحبت کنیم.

دسترسی به آب:  باید دسترسی به آب برای استفاده در موارد اظطراری وجود داشته باشد.

تهویه از دید کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای: محل نگهداری مواد باید دارای سیستم تهویه مناسب به تناسب نوع و مقدار مواد باشد.

کمک های اولیه زیر نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای: باید امکانات کمک های اولیه و وسایل حفاظت فردی لازم باید در محل وجود داشته باشد. نوع کمک های اولیه از نظر کارشناسان طب کارو  بهداشت حرفه ای بستگی به توصیه های داده شده در MSDSمواد دارد.

امنیت و دسترسی:   کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این موضوع پی بردند که باید از ورود افراد متفرقه به داخل آزمایشگاه و انبار جلوگیری به عمل آمده و مسیرهای ورود و خروج به محوطه باید مرتب نگهداری شده و مسدود نشده باشند. هم چنین کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای اعلام کردند که علاوه بر موارد ذکر شده موارد زیر نیز باید در دسترس باشند:

  • وسایل خاموش کننده
  • وسایل حفاظت فردی
  • وسایل نظافت و پاک سازی
  • محل نگه داری فهرست مواد شیمیایی

امکان برقراری ارتباط زیر نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای: محل آزمایشگاه یا انبار باید مجهز به تلفن و نیز شماره های ضروری برای موارد اظطراری باشد.

سیستم روشنایی: تمامی محل های نگه داری کالاهای خطرناک باید مجهز به سیستم روشنایی مناسب و کافی باشد.

امکانات اظطراری: کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای اعلام کردند که هر محل کوچک نگهداری مواد باید حداقل مجهز به یک خاموش کننده از نوع مناسب باشد که ترجیحا در محل قابل دسترس در مسیر خروجی نصب شده باشد.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای اعلام کردند که باید توجه داشت که مواد شیمیایی به هنگام آتش ممکن است خطرات زیر را به دنبال داشته باشد:

  • ممکن است با انتشار بخارات، فیوم و دود قابل اشتعال، سمی وخورنده همراه بوده و یا در هوا ترکیبات قابل اشتعال ایجاد نمایند.
  • کالاهای خطرناک از نوع قابل اشتعال یا مواد اکسید کننده می توانند باعث شدت و گسترش آتش سوزی شوند.
  • مواد منتشر شده و اشیا آلوده ممکن است برای محیط سمی و آلوده کننده باشند.
  • ظروف حاوی مواد در اثر حرارت ممکن است خطرات پرتابی از خود نشان دهند.
  • برخی مواد ممکن است در واکنش با آب و یا سایر مواد شیمیایی ترکیبات خطرناکی تولید نموده و در فضای بزرگی پخش شوند. در این موارد ممکن است مواد تولید شده خواص ناشناخته و نتایج ناخوشایندی را به وجود آورند.
  • مایعات وآب های آلدوده جاری شده از محل آتش سوزی می تواند برای افراد و محیط خطرناک باشد.

مخازن مواد شیمیایی از نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای: کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این موضوع پی بردند که برای نگه داری مواد شیمیایی باید از ظروف مناسب استفاده شده و محتویات مخازن اصلی حاوی مواد شیمیایی نباید به ظروف دیگرانتقال یابند مگر این که ظروف دوم مطمئنا برای دخیره آن مناسب بوده و به طور مناسب برچسب گذاری شود.

کارشناسان طب ار و بهداشت حرفه ای اعلام کردند که  مخازن باید روی سطوح غیر قابل احتراقی که در موارد نشتی با متویات درون مخزن هیچ گونه واکنشی ندهد نگه داری شوند.

در مطلب بعدی بیشتردر این مورد همراه شما خواهیم بود.

مطالب مرتبط

بیشتر از وبلاگ زیصا بخوانید