آزما سلامت آذر

آزما سلامت آذر

فعالیت های شرکت آزما سلامت آذر

گروه شرکت های زیصا

ارائه خدمات طب کار

انجام معاینات قبل از استخدام معاینات ادواری و معاینات موردی ارائه خدمات مشاوره در زمینه بیماری های شغلی به کارگران و کارفرمایان